Ana Sözleşme

 

 

BERG FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

 

KURULUŞ:

 

Madde 1-  Aşağıda ticaret unvanları ile uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve sair ilgili mevzuat ile bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde faktoring faaliyetlerinde bulunmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerin ani kuruluşuna ilişkin hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

 

Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu
Mehmet Rüştü Başaran Köybaşı Cad.No.93 Yeniköy-İstanbul T.C.
Pulat Akçin Etiler Mah. Bebek Yolu Sk. Kopuz Apt. No:5 D.21 Etiler-İstanbul T.C.
Doğan Akçin Etiler Mah. Bebek Yolu Sk. Kopuz Apt. No:5 D.21 Etiler-İstanbul     T.C.
Sevim Sunay Akçin Etiler Mah. Bebek Yolu Sk. Kopuz Apt. No:5 D.21 Etiler-İstanbul T.C.
Yusuf Gezgör İnönü Cad. No:73/12 Mistaş Apt. Erenköy/İst. T.C.

 

ŞİRKET ÜNVANI  :

 

Madde 2-  Şirketin Ünvanı “BERG FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ” ’dir. Bundan sonra şirket olarak anılacaktır.

AMAÇ VE KONU     :  

 

Madde 3-  Şirket her türlü yurtiçi ve uluslararası ticari muameleye yönelik faktoring  hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket ana iştigal konusu ile ilgili olmak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla, amaç ve konusunda belirtilen işlemleri gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 

1.Yurtiçi ticari işlemlerde ithalat ve ihracat işlemleriyle ile ilgili her çeşit  alacakların alımı, satımı temellük edilmesi veya başkalarına temliki işlemlerini uluslararası faktoring  teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslararası faktoring  işlemlerinde teamülü uzun vadeli alacakların alımı-satımı temellük edilmesi  veya başkalarına temliki işlemlerini yapmak. Dış ticaret ve Kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslararası faktoring işlemlerini yapmak.

 

2. Alacaklarını şirkete temlik eden firmaların muhasebe işlerini görmek ve bu amaca yönelik  gerekli servisleri kurmak.

 

3. Şirkete temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu  oluşturmak.

 

4. Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.

 

5. Benzer iş kolunda çalışan yabancı  kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisine  girmek, bu kuruluşların yurtiçinde ve yurtdışında aracılığını yapmak, iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

 

6. Şirket maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için kurulacak  organizasyon ve  servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar, seminerler ve eğitim programları düzenlemek.

 

7. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak, bunları tamamen veya kısmen satmak veya kiraya vermek veya kiralamak, bu amaçlarla gereken ithalat ve ihracatı yapmak.

 

8. Kurulmuş yerli yabancı şirket ve müesseselere iştirak etmek, kurulacak şirketlere ortak olmak, konsorsiyumlar kurmak

 

9. Şirketin maksat ve mevzuuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek,  gereken anlaşma ve sözleşmeler akdetmek.

 

10. Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi amacıyla, her çeşit taşınır ve taşınmazlar (gemi dahil) üzerinde ayni haklar tesis etmek,rehin ve ipotek almak, vermek veya fek etmek, şirketin mevzuu ile ilgili olarak avans vermek, kefil veya verilecek kefaletleri kabul etmek, üçüncü şahısların borcunu teminen kefalet vermek, kefalet sözleşmeleri akdetmek, hertürlü rehin, ipotek vermek, her çeşit borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak.

 

  11. Şirket aracılık ve menkul kıymet potföy işletmeciliği yapmamak kaydı ile hisse  senetleri almak,  satmak

 

  12. Markalar,  modeler, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayri maddi haklar, iktisap etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak.

 

  13. Şirket amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve gerçekleştirebilmek  amacıyla yerli,  yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden her türlü uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak.

 

  14. Piyasa araştırmaları yapmak, işletmelerle ilgili olarak fizibilite raporları hazırlamak, uygulamak, her türlü danışmanlık hizmetleri vermek, reklam faaliyetlerine girişmek.        

 

Yukarıda belirtilenlerden başka , faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla,  ilerde şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, konunun Yönetim Kurulu tarafından genel kurula sunulması ve genel kurulun bu konuda karar vermesi gerekir. Ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınması zorunludur.

 

 

 

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ :

 

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul olup adresi Etiler Mah. Bebek Yolu Sk. Kopuz Apt. No:5 D.21 Etiler-İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve T.Ticaret Sicil Gazetesinde ilan  ettirilir. Tescil ve ilan ettirilen yeni adres Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu  ile Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresine yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan  edilmiş adresinden  ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde bildirmemiş ve tescil ettirmemiş şirket için bu durum  fesih sebebi sayılır. Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun izni ve Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

 

ŞİRKETİN SÜRESİ :

 

Madde 5- Şirket  bu ana sözleşmenin Ticaret Siciline tescil edildiği tarihten başlamak üzere, süresiz olarak kurulmuştur.

 

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

 

Madde 6- Şirketin sermayesi 15.000.000.- TL. (OnbeşMilyonTürk Lirası)’dır. Bu sermaye her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) olmak üzere toplam 15.000.000 (OnbeşMilyon ) paya ayrılmıştır.

 

Bu paylardan;

  1. 4.833.334 paya tekabül eden 4.833.334 TL tutarında hisse Mehmet Rüştü Başaran,
  2. 4.833.333 paya tekabül eden 4.833.333 TL tutarında hisse Pulat Akçin,
  3. 4.833.333 paya tekabül eden 4.833.333 TL tutarında hisse Doğan Akçin,
  4.    450.000 paya tekabül eden    450.000 TL tutarında hisse Sevim Sunay Akçin,
  5.      50.000 paya tekabül eden     50.000 TL tutarında hisse Yusuf Gezgör

tarafından her türlü muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve sermayenin tamamı nakden ödenmiştir.

 

HİSSE SENETLERİ :

 

Madde 7- Hisse senetleri nama yazılıdır ve bundan sonra çıkarılacak hisse senetleri de nama yazılı olarak ve nakit karşılığında çıkartılacaktır. . Hisse senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu birden fazla payı temsil etmek üzere   çeşitli kupürler halinde hisse senedi çıkarabilir.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI :

 

Madde 8- Şirket sermayesi Genel Kurul kararı ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde artırılabilir. Bu  sebeple yapılacak anasözleşme değişikliği için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun  ön izni ile

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın müsaadesi alınır. Şirket sermayesinin azaltılması ile ilgili olarak sermaye, kuruluşta aranan asgari sermaye miktarının altına indirilemez.

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU :

 

Madde 9-          Yönetim Kurulu doğal üye olan Genel Müdür veya Vekili dışında Genel Kurul tarafından seçilmiş en az üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu, hissedarlar arasında kanuni şartları haiz bir kimseyi ilk toplanacak Genel Kurul’un onayına sunmak üzere geçici olarak üye seçer. Bu suretle seçilen üye, Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul’ca seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin  kalan süresini tamamlar.

 

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ :

 

Madde 10-  Yönetim Kurulu Üyeleri’ nin görev süresi  en çok üç yıl olmak üzere Genel Kurul’ca belirlenir.Süresi biten üyeler yeniden Yönetim Kurulu’ na seçilebilirler. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Üyelerini görev süreleri dolmadan görevden alabilir. Görevden alınan Yönetim Kurulu üyelerinin tazminat talep etme hakları yoktur. Genel Müdür veya vekilinin Yönetim Kurulu Üyeliği, bu görevde bulundukları sürece devam eder.Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilen gerçek kişiler, temsil ettikleri tüzel kişilerle temsil ilişkileri sona erdiği takdirde, üyelik sıfatlarını kendiliğinden kaybetmiş olurlar.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

 

Madde 11-        Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe Başkan, Başkan bulunmadığı takdirde Başkan vekilinin daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin yarıdan bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılan  üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile karar alır. Yönetim Kurulunda oylar kabul ve red olarak kullanılır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HİSSE SENEDİ TEVDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

 

Madde 12-        Genel Müdür veya vekili hariç, Yönetim Kurulu Üyelerinden her biri Türk Ticaret Kanunu’nun 313. maddesi çerçevesinde yeterli hisse senedini güvence olarak şirkete vermeye zorunludur. Üye tarafından verilen hisse senedi, Üyenin Genel Kurulca aklanmasına kadar geri verilemez veya 3. kişilere devredilemez. Tüzel kişilikleri temsilen üyeliğe seçilenler için hisse senedi ilgili tüzel kişilik tarafından tevdi edilir.

 

ŞİRKET TEMSİL VE İLZAMI :

 

Madde 13-        Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından  verilecek tüm belgelerin ve yapılacak tüm sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına  konulmuş ve şirketi temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanununun 319.  maddesi hükümlerine göre Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir veya daha fazla kişiyi murahhas üye  olarak tayin edebilir, Şirket görevlilerine temsil yetkisi verebilir. Şirketin temsil ve ilzamı ilgili esaslar  çerçevesinde tescil ve ilan olunacak bir sirkülerle belirlenir.

 

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ :

 

Madde 14-        Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve bu ana sözleşme ile Genel Kurula bırakılan konuların dışındaki her konuda görevli ve yetkilidir.

 

 

DENETÇİLER

 

Madde 15-        Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışardan, yüksek öğrenim görmüş, iktisat, hukuk ve maliye konularında bilgi ve tecrübe sahibi en az iki kişiyi bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi seçer. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353 ila 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Süresi biten denetçinin yeniden denetçiliğe seçilmesi mümkündür. Denetçiler, oy vermemek şartı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

 

GENEL KURUL:

 

Madde 16-        Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda,  Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

 

Olağanüstü toplantılar şirket işlerinin  gerektirdiği ve/veya kanunun öngördüğü hallerde ve zamanlarda, Türk Ticaret Kanununa ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

 

Genel Kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

 

İLAN:

 

Madde 17-        Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri  saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta önce yapılır. Ancak Genel Kurul’un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri çerçevesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak, en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve  438. maddeleri hükümleri uygulanır.

 

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI:

 

Madde 18-        Şirketin olağan ve olağanüstü toplantılarında Gümrük  ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar veya bu kişinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.

 

OY HAKKI VE KULLANILMASI:

 

Madde 19-        Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her pay için bir oy hakkı vardır.

 

Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller, kendi oylarından başka, temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

 

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır.

 

TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

 

Madde 20-        Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

 

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI VE GÖRÜŞME USULÜ :

 

Madde 21-        Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili, onun da yokluğunda toplantıda hazır bulunanların çoğunluğun oyları ile seçilen kişi başkanlık eder.

 

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin isimleri, hisseleri, oy miktarını belirten bir cetvel hazır olanlar tarafından imzalandıktan sonra tutanağa bağlanarak saklanır ve gerektiğinde ilgililere gösterilir.

 

GENEL MÜDÜR, GENEL MÜDÜR VEKİLİ VE MÜDÜRLER :

 

Madde 22- Genel Müdür ve vekili, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler, Yönetim Kurulu’nca atanır. Genel

Müdürün lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında enaz yedi yıllık mesleki tecrübeye sahip olması zorunludur. Genel Müdür, bulunmadığı hallerde Vekili Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Genel Müdür Yardımcılarının lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında enaz beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmaları şarttır. Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Türk  Ticaret Kanunu,  Sermaye Piyasası ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre şirketi özen ve  basiretle yönetmekle yükümlüdür.  

 

HESAP DÖNEMİ VE KAYIT DÜZENİ :

 

Madde 23-        Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci gününde başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. İlk hesap dönemi şirketin tescili tarihinde başlar ve o takvim yılının Aralık ayı sonunda biter.

 

KÂRIN DAĞITIMI :

 

Madde 24-        Şirketin genel masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar hesap yılı sonunda belirlenen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net kârı oluşturur. Net karın oluşmasında Türk Ticaret Kanununun, Vergi Usul Kanununun ve diğer mali mevzuat hükümlerine uyulur. Bu suretle meydana gelen net kârdan;

 

a)                %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b)                Ödenmiş sermayenin %5’i oranında birinci kar payı ayrılır.

c)                Kalan kâr Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak

dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak da ayrılabilir.

d)                Kanun gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile bu madde gereğince belirlenen birinci

kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

 

Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kar payının hangi tarihte ödeneceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Yedek akçelere ilişkin olarak, Türk Ticaret Kanununun 466/3 ve 467 nci madde hükümleri saklıdır.

 

 

 

 

BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, HESAP DÖNEMİ, BİLANÇO ve KAR ZARAR CETVELİNİN DÜZENLENMESİ :

 

Madde 25- Yönetim Kurulu, 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun veya ilgili diğer mevzuatın öngördüğü ve ileride mevzuat değişikliği sonucu şirketten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ya da kuruluşlara gönderir. Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının  sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

 

Şirket, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen gerekli belgeleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca talep edilecek tüm belgeleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderir.

 

Şirket bilanço, kar zarar cetvellerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tesbit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler. Şirket’in bilanço, kar-zarar cetveli ile denetim raporunun ilan olunan metni veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca  istenecek detaylı şekil ve ayrıca, yıllık faaliyet raporu genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na gönderilir.

 

KANUNİ HÜKÜMLER :

 

Madde 26-  Bu ana sözleşmede bulunmayan konular hakkında Türk Ticaret Kanunu ile 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ile bunlara bağlı yönetmelik ve tebliğ hükümleri uygulanır.

 

İNFİSAH VE FESİH :

 

Madde 27- Şirket T.T.K.’da öngörülen nedenlerden biri ile infisah eder. Bundan başka  şirket mahkeme kararı veya hükümler dairesinde Genel Kurul kararı ile de fesh olunabilir. Herhangi bir nedenle şirketin fesih ve tasfiyesi gerektiği takdirde Yönetim Kurulu bu hususta karar alınması için Genel Kurulu toplantıya çağırır.

İnfisah, iflastan başka bir nedenle doğarsa, T.T.K.’nun 438. maddesi uyarınca gereken tescil ve ilan Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

 

TASFİYE MEMURLARI :

 

Madde 28 Şirket  iflastan başka bir nedenle infisah eder veya fesh olunursa, tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.

 

TASFİYENİN ŞEKLİ  :

 

Madde 29  Tasfiye işleri,  tasfiyenin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu  hükümlerine göre tayin edilir.

 

YETKİLİ MAHKEME :

 

Madde 30   Şirketin gerek faaliyet gerekse tasfiyesi esnasında, şirket ile pay ya da doğrudan pay sahipleri arasında şirket işlerinden doğacak uyuşmazlıklarda yetkili adli merciler, şirket yönetim merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir.

 

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA GÖNDERİLECEK BELGELER :

 

Madde 31 Şirket Ana Sözleşmesi’nin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden iki nüshası Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilir.

 

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER :

 

Madde 32 Bu ana sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun Bankacılık Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğleri uygulanır.

 

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

 

Madde 33 Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine gore tahvil, hisse senediyle değiştirilebilir  tahvil ve sermaye piyasasının aracı olduğu diğer menkul kıymetleri çıkarabilir.  Genel Kurulun tahvil hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini çıkarrma yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13. ve 14. maddeleri gereğince yönetim kuruluna devredilmiştir.

İLK YÖNETİM KURULU :

 

Geçici Madde 1- Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar,

 

  1. Pulat Akçin Yönetim Kurulu Başkanı,
  2. Doğan Akçin Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
  3. Yusuf Gezgör Yönetim Kurulu Üyesi,

 

olarak seçilmiş ve bu ana sözleşme gereğince görevlendirilmişlerdir.

 

İLK DENETÇİLER :

 

Geçici Madde 2-  İlk yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, TC vatandaşı İstanbul Kartal,Soğanlık Fuatpaşa Sok.No 26 adresinde ikamet eden İbrahim Kazancı ve TC vatandaşı İstanbul Şişli Bomonti ,Silahşör Cad.No 69 adresinde ikamet eden  Hüseyin Çelik denetçi olarak seçilmişlerdir.

 

Geçici Madde 3- Şirketin kurulması için yapılan harcamalarla kuruluştan önceki hazırlık döneminde şirketin maksadını gerçekleştirmek için yapılan giderlerin tamamı kat’i kuruluşu müteakip şirket tarafından aynen kabul edilmiş ve üstlenilmiş sayılır. Şirket kuruluşuna ilişkin Damga Vergisi şirketin tescil ve ilanından itibaren üç ay zarfında ilgili vergi dairesine yatırılır.

 

Geçici Madde 4- Şirket tarafından yapılacak tüm sözleşmelerin ve verilecek belgelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanını gösteren kaşe üzerinde Yönetim Kurulu Başkanı Pulat Akçin veya Başkan Vekili Doğan Akçin ile birlikte diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin veya Genel Müdür’ün müşterek imzalarını taşıması gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

KURUCULAR :

 

 

 

Mehmet Rüştü Başaran                         Pulat Akçin                   Doğan Akçin

Ortak                                             Ortak                             Ortak

 

 

 

Sevim Sunay Akçin                    Yusuf  Gezgör

Ortak                                   Ortak